Privacybeleid

JAJO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

JAJO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Statement;
 • uw persoonsgegevens verwerken beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als JAJO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door JAJO verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • om uitvoering te kunnen geven aan met u of ten behoeve van u gesloten overeenkomsten;
 • het voeren van sollicitatieprocedures;
 • het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige marketingactiviteiten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen/ kunt u de volgende persoonsgegevens aan ons overhandigd hebben (steeds slechts met inachtneming en afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens bestemd zijn):

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • BSN-nummer;
 • gegevens omtrent lidmaatschap van een vakbond;
 • IBAN-nummer;
 • medische gegevens (uitsluitend voor personeel);
 • paspoortnummer en -gegevens;
 • identiteitskaartnummer en – gegevens;
 • rijbewijsnummer en – gegevens;
 • (pas) foto’s;
 • overige gegevens die u in het kader van een sollicitatie aan ons toestuurt.

GOOGLE ANALYTICS
JAJO gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. JAJO heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

NIEUWSBRIEVEN VIA MAILCHIMP
JAJO maakt in voorkomende gevallen gebruik van MailChimp voor het maken en versturen van nieuwsbrieven. Dit betekent dat gegevens van abonnees in MailChimp worden opgeslagen in distributielijsten en verwerkt door MailChimp bij de verzending van nieuwsbrieven via e-mail campagnes. Om de resultaten van een e-mail campagne te meten en verbeteringen door te kunnen voeren, houdt MailChimp bij wie de e-mail heeft geopend, op welke links er is geklikt, vanaf welk IP-adres en met behulp van welke browser. Deze informatie wordt op geen enkele manier beschikbaar gesteld aan derden of openbaar gemaakt. Privacy statement MailChimp

GEGEVENS WIJZIGEN
In nieuwsbrieven en andere mailings staat een link waarmee u uzelf kunt afmelden voor de e-mail communicatie vanuit JAJO en MailChimp.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke JAJO van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement vragen hierover heeft of een van voornoemde rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen via het emailadres verzoekavg@jajo.com of per post: JAJO., t.a.v. de Compliance Officer, Postbus 1819, 5200 BB, ‘s-Hertogenbosch.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de salarisadministratie;
 • het verzorgen van pensioenverplichtingen;
 • het aan- afmelden ten behoeve van (personeels-) verzekeringen;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het nakomen van contractuele verplichtingen (bijv. onderaannemers en leveranciers of opdrachtnemers);
 • het verzorgen van onze ICT en de dienstverlening daarom heen;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven, direct marketing en uitnodigingen;
 • het faciliteren van websites.
 • Met die derde partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of u daar toestemming voor hebt gegeven. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

BEWAARTERMIJN
JAJO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING
JAJO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle medewerkers van JAJO die kennis van uw persoonsgegevens kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • alleen medewerkers die voor de uitoefening van hun beroep een noodzaak hebben om toegang tot uw persoonsgegevens te krijgen, hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

EXONERATIE EN AANPASSEN PRIVACY STATEMENT
JAJO heeft de uiterste zorg besteed aan deze Privacy Statement. Desondanks is het mogelijk dat hierin onjuistheden zijn opgenomen. JAJO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk onbereikbaar zijn van de website waarop deze Privacy Statement is geplaatst.
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Statement aan te passen.
Wijzigingen van deze Privacy Statement zullen op onze website worden gepubliceerd.